Thư viện

Nội dung : Báo cáo tóm tắt khảo sát đầu kỳ Dự án Tăng cường nhận thức của trẻ em, thanh thiếu niên dân tộc thiểu số về mua bán người và tảo hôn thông qua công nghệ số

Tải về(1,50 MB) Chia sẻ Thích
Nội dung


Báo cáo khảo sát đầu kỳ sẽ đưa ra những đánh giá thực tế tình hình mua bán người và tảo hôn tại bốn tỉnh dự án là Lai Châu, Hà Giang, Quảng Bình và Quảng Trị, và khảo sát  kiến thức, thái độ và thực hành (KAP) của trẻ em, thanh niên dân tộc thiểu số thuộc nhóm đối tượng đích, cũng như của các tổ chức xã hội, cơ quan chính quyền chuyên trách, các cơ quan truyền thông cho quyền của trẻ em, thanh niên người dân tộc thiểu số. 

Thông tin cung cấp bởi báo cáo sẽ là cơ sở để thiết kế nội dung và các tính năng cho nền tảng trực tuyến về Quyền trẻ em gái thật sự thiết thực và thân thiện với nhu cầu thực tế của các em, cũng như kết nối và nâng cao năng lực can thiệp thông qua công nghệ số của các tổ chức xã hội, cơ quan chính quyền trong lĩnh vực phòng chống tảo hôn & buôn bán người.

Báo cáo do Viện Nghiên cứu Phát triển Xã hội (ISDS) thực hiện với sự hỗ trợ kinh phí của Liên minh Châu Âu. Các nội dung trong Báo cáo này do Plan International Việt Nam và Viện Nghiên cứu Phát triển Xã hội chịu trách nhiệm, và trong mọi trường hợp quan điểm thể hiện trong Báo cáo này không nhất thiết phản ánh quan điểm của Liên minh Châu Âu.

Bình luận
avatar

anle

Rất hữu ích

avatar

ly mí lử

Rất tốt rất hữu ích

avatar

ly mí lử

Phải biết được phòng tránh

avatar

Hồ thị Quý

Hay và ý nghĩa

avatar

Hồ Văn Xuân

Trất tốt

avatar

Quang Dính

Đũng t