Gia hạn thời gian nhận tiểu phẩm sân khấu hóa – Cuộc thi “Đóng tiểu phẩm về chủ đề phòng chống mua bán người”
Quản trị hệ thống
06/05/2022

Ban tổ chức cuộc thi quyết định gia hạn thời gian nhận tiểu phẩm sân khấu hóa – Cuộc thi “Đóng tiểu phẩm về chủ đề mua bán người”. Thời gian gia hạn nhận tác phẩm dự thi: Từ ngày 5/5/2022 đến ngày 15/5/2022.