Thông báo gia hạn cuộc thi Lớp truyền thông Em Vui sôi động
Quản trị hệ thống
31/01/2023

Thời gian nhận tác phẩm dự thi của cuộc thi “Lớp truyền thông Em Vui sôi động” được gia hạn: Từ ngày 01/02/2023 đến 17h00 ngày 28/02/2023. Thời gian chấm điểm: Từ ngày 01/03/2023 đến ngày 12/3/2023. Công bố và trao giải: Từ ngày 13/3/2023 đến hết ngày 31/3/2023.