Thư viện

Nội dung : Kế hoạch hành động chung số 2

Tải về(1,00 MB) Chia sẻ Thích
Nội dung

 Tiếp nối việc thực hiện kế hoạch hành động chung số 1 (sau đây gọi là KHHĐC số 1) “Chung tay hành động nhằm mục tiêu đẩy lùi nạn tảo hôn và phòng chống mua bán người cho thanh thiếu niên dân tộc thiểu số thông qua công nghệ số”, trong khuôn khổ dự án “Tăng cường nhận thức của thanh thiếu niên dân tộc thiểu số về việc mua bán người và tảo hôn thông qua công nghệ số - dự án EM VUI” do Viện Nghiên cứu Phát triển Xã hội (ISDS) phối hợp với tổ chức Plan International Việt Nam triển khai thực hiện với sự đồng tài trợ của Liên minh châu Âu và tổ chức Plan International Bỉ, dự án tiếp tục xây dựng kế hoạch hành động chung số 2 (sau đây gọi là KHHĐC số 2) nhằm kêu gọi và tăng cường sự tham gia, hành động của các tổ chức xã hội để cùng phối hợp chung tay đẩy lùi nạn tảo hôn và phòng chống mua bán người cho thanh thiếu niên dân tộc thiểu số thông qua công nghệ số.

CÁC MỤC TIÊU VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA KHHĐC SỐ 2

Mục tiêu 1: Các tổ chức xã hội cùng trao đổi, chia sẻ về cách thức làm việc trên không gian số để hỗ trợ thanh thiếu niên dân tộc thiểu số trước vấn nạn mua bán người và tảo hôn, vận động chính quyền địa phương cùng hành động để chấm dứt nạn tảo hôn và mua bán người.

Mục tiêu 2: Thúc đẩy thực hiện các hành động để đạt được những mục tiêu trong KHHĐC số 1

Mục tiêu 3: Tăng cường sự tham gia và hành động của các tổ chức xã hội bằng việc xây dựng các sản phẩm giáo dục truyền thông cho Em Vui. Các sản phẩm này được đăng tải trên nền tảng Em Vui và khuyến khích các tổ chức khác cùng sử dụng. 

Tải kế hoạch hành động chung số 2 TẠI ĐÂY.

Bình luận
avatar

giang thị mò

Hãy

Nội dung sách, tài liệu